Interview with Yoichi Ochiai at NHK

content:
- Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=LN6hDQAa088